Zespół Szkół Nr 1 w Miechowie – “EKONOMIK”
zaprasza po
NAJLEPSZY START W DOBRĄ PRZYSZŁOŚĆ!

OFERTA EDUKACYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W MIECHOWIE

Technmikum
Szkoła Branżowa I stopnia

Ważne terminy rekrutacji

Uwaga!!!

Składanie wniosków o przyjecie do szkoły
w sekretariacie szkoły lub w punkcie rekrutacyjnym w godzinach 8:00 – 15:00


Lp.Rodzaj czynnościTermin
w postępowaniu rekrutacyjnym
1.Złożenie wniosku (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna), wraz z dokumentami o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej.od 15 maja 2023 r.
do 19 czerwca 2023 r.
2.Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz możliwość złożenia nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.od 23 czerwca 2023 r.
do 10 lipca 2023 r.
3.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.do 10 lipca 2023 r.
4.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków  lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.do 17 lipca 2023 r.
5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.19 lipca 2023 r.
do godziny 12.00
6.Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi, w przypadku złożenia przez niego wniosku rekrutacyjnego do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej prowadzonej kształcenie zawodowe/ kształcenie w zawodzie.od 15 maja 2023 r.
do 21 lipca 2023 r.
7.Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, do której kandydat został zakwalifikowany w postaci przedłożenia:
  • oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły
  • zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
od 19 lipca 2023 r.
do 26 lipca 2023 r.
8.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych27 lipca 2023 r.
do godz. 12.00

Regulamin rekrutacji


Wykaz konkursów przedmiotowych uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym

Wykaz konkursów tematycznych uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym

Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie zmian w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych


WNIOSKI O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY

DO TECHNIKUM:

pobierz w formacie PDF

pobierz w formacie DOC

DO BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA:

pobierz w formacie PDF

pobierz w formacie DOC


Zapraszamy do kontynuowania nauki w naszej szkole !