Deklaracja dostępności – Zespół Szkół Nr 1 w Miechowie

1. Dostępność cyfrowa

Zespół Szkół Nr 1 w Miechowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Nr 1 w Miechowie

Data publikacji strony internetowej: 2015.02.02. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021.03.23.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

  • Obrazy – nie wszystkie zostały opatrzone tekstem alternatywnym. Braki te są sukcesywnie uzupełniane.
  • Osadzone materiały wideo – brak napisów rozszerzonych i audiodeskrypcji. Materiały zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021.03.23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły:
 
e-mail:ekonomik.miechow@gmail.com.
 
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 383-10-89.
 
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
 
Żądanie powinno zawierać:

  • dane osoby zgłaszającej żądanie,
  • wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, określając kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
 
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
 
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

2. Dostępność architektoniczna

Budynek główny szkoły posiada dwa wejścia. Wejście od strony frontu budynku odbywa się po schodach i może sprawiać problemy osobom z niepełnosprawnością ruchową. W takim wypadku skorzystać można z drugiego wejścia – od dziedzińca szkoły, które jest dostępne z poziomu gruntu i nie zawiera tego typu przeszkód.
Sala gimnastyczna, będąca odrębnym budynkiem, posiada wejście na poziomie gruntu, nie sprawiające problemów osobom z niepełnosprawnością ruchową, a ponadto wyposażona jest w wyjście ewakuacyjne z pochylnią.

W jednym z budynków szkolnych znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością, do której dostęp odbywa się bez przeszkód architektonicznych.

Budynek nie jest wyposażony w windy, jednak doposażenie w tego typu urządzenia nastąpi wraz z planowaną w najbliższym czasie rozbudową.

Na terenie dziedzińca szkoły znajdują się miejsca parkingowe. Wyznaczenie spośród nich miejsc dla osób niepełnosprawnych planowane jest w najbliższym czasie.

Szkoła dopuszcza wstęp z psem asystującym.

Szkoła nie zapewnia możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.