Dzień Otwarty na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie

W ramach współpracy zawartej pomiędzy Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie, a Zespołem Szkół Nr 1 w Miechowie zostaliśmy zaproszeni na Dzień Otwarty, który organizowany jest 21 marca 2024 r. w Centrum Kongresowym zlokalizowanym przy al. 29 Listopada w Krakowie. W programie przewidziano między innymi zwiedzanie wydziałów, udział w warsztatach, rozmowy z pracownikami i studentami.

Program obejmuje również pokazy:

 1. Pomiar pyłu – dr inż. Jakub Wojkowski , dr inż. Zbigniew Zuśka
 2. Skanowanie obiektów skanerem ręcznym – dr inż. Przemysław Klapa, prof. URK, dr hab. inż. Bartosz Mitka, prof. URK
 3. Oznaczanie wybranych wskaźników fizyko-chemicznych wody – inż. Alicja Duda
 4. Obserwacje mikroskopowe – dr hab. Renata Kędzior, prof. URK, dr hab. inż. Ewelina
  Zając, prof. URK
 5. Fluorescencja minerałów – dr hab. inż. Tomasz Kotowski
 6. Pomiar hałasu – dr inż. Magdalena Malec – pomiar sonometrem 15 min
 7. Kamera termowizyjna – dr inż. Krzysztof Wąs.

Przewidziano również wystawy dotyczące następującej tematyki:

 1. Wybrany sprzęt geodezyjny – dr inż. Szczepan Budkowski
 2. Prace studentów z geometrii wykreślnej i rysunku technicznego – dr inż. Wioletta
  Fudała, dr inż. Adam Rużyczka
 3. Wybrane materiały budowlane – dr inż. Urszula Solecka
 4. Wybrane geosyntetyki – dr hab. inż. Mariusz Cholewa, dr inż. Katarzyna Kamińska
 5. Makiety z kierunku Gospodarka Przestrzenna – dr inż. arch. Michał Uruszczak
 6. Rysunki z kierunku Architektury Krajobrazu – dr inż. arch. Barbara Olczak
 7. Sztuczna inteligencja – dr Joanna Kopcińska

Warsztaty geodezyjne na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie

W dniu 22 maja 2023 roku na terenie kampusu Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przy ul. Balickiej, w ramach współpracy zawartej pomiędzy Uczelnią a Zespołem Szkół Nr 1 w Miechowie, odbyły się warsztaty dotyczące tematyki związanej z realizacją pomiarów geodezyjnych. Zajęcia były prowadzone przez dr inż. Pawła Kotlarza i mgr inż. Tomasza Czempasa. Dotyczyły one tyczenia metoda GNSS i weryfikacji pomiarów oraz pola powierzchni wytycznych obiektów przy pomocy pomiarów bezpośrednich.

Podczas spotkania pracownicy Katedry Geodezji URK – dr inż. Paweł Kotlarz oraz dr inż. Dawid Kudas – wygłosili wykład pt. „Praca we współczesnej geodezji – aktualne zadania geodety w Polsce”, który poświęcono działalności geodety i mnogości możliwości, jakie daje ukończenie kierunku geodezja i kartografia.


Podpisanie umowy partnerskiej

29 kwietnia 2022 roku została umowa partnerska pomiędzy Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie i Zespołem Szkół Nr 1 w Miechowie. Głównym partnerem porozumienia z ramienia Uczelni jest Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Podpisanie umowy

Sygnatariuszami umowy byli:

 • mgr Marzena Samborska (Dyrektor szkoły);
 • dr hab. inż. Leszek Książek, prof. URK (Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji)
278951693 1655062558165809 8591357766974172713 n 1

Współpraca ma na celu m.in. sprawowanie przez Wydział opieki naukowo-dydaktycznej nad Szkołą poprzez wspólne inicjatywy edukacyjne, prowadzenie wykładów, warsztatów na terenie Szkoły lub Wydziału, przekazywanie informacji na temat organizowanych dni otwartych, sympozjów, inicjatyw edukacyjnych itp. Współpraca pomoże uczniom rozwijać ich wiedzę i kompetencje.

Celem zawartej umowy jest również wspólne promowanie nauki w dziedzinie nauk rolniczych, przyrodniczych oraz współpraca przy tworzeniu inicjatyw związanych z szeroko rozumianą edukacją młodzieży.

Uczelnia obejmie patronatem klasy, które w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych kładą nacisk na nauczanie przedmiotów rolniczych, przyrodniczych, biologicznych, geodezyjnych i chemicznych, związanych z kierunkami kształcenia prowadzonymi przez Uczelnię.

W zależności od zapotrzebowania, pracownicy Uczelni przeprowadzają zajęcia z uczniami Szkoły natomiast uczniowie korzystają z zaplecza naukowo-dydaktycznego Uczelni na podstawie programu uzgodnionego z dziekanami oraz kierownikami jednostek naukowych Uczelni.

Szkoła w ramach umowy aktywnie promuje Uczelnię, prezentuje uczniom ofertę naukowo-dydaktyczną Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.