logoerasmus2

WYNIKI REKRUTACJI !!!

Projekt „Staże zawodowe gwarancją sukcesu” 

W dniach od 29.01.2019 do 15.02.2019 r. przeprowadzona została rekrutacja do projektu pn. “Staże zawodowe gwarancją sukcesu” realizowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus +.

19.02.2019 r. Komisja rekrutacyjna ogłosiła listę rankingową tj. listę główną i rezerwową, która została udostępniona na tablicy informacyjnej ZS Nr 1 w Miechowie.

O kolejności na liście decydowała suma uzyskanych punktów. Każdy kandydat ma prawo odwołać się od decyzji Komisji rekrutacyjnej w terminie 2 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji. Powodem odwołania może być stwierdzenie błędów w przeliczaniu punktów za uzyskane oceny. Odwołanie wraz z uzasadnieniem powinno być złożone na piśmie do koordynatora projektu.

Do udziału w projekcie zakwalifikowano 25 osób- dziewcząt i chłopców kształcących się w zawodzie technik ekonomista (5 osób), technik handlowiec (5 osób), technik logistyk (5 osób), technik żywienia i usług gastronomicznych (5 osób), technik geodeta (5 osób).

Osoby zakwalifikowane do projektu będą zobowiązane do uczestnictwa w zajęciach przygotowujących do wyjazdu, gdzie otrzymają wsparcie językowe, kulturowe i pedagogiczne.

Udział w projekcie wiąże się z wyjazdem do Włoch i odbyciem czterotygodniowej praktyki zawodowej. Udział w projekcie jest bezpłatny. Koszty utrzymania, podróży, ubezpieczenia, kieszonkowe, odzież robocza, wycieczki w ramach programu kulturalnego oraz transport lokalny we Włoszech zostaną pokryte z budżetu projektu. 

Realizacja staży odbędzie się w terminie od 04.11.2019-29.11.2019r. 
Miejsce stażu: Włochy, Parma.

logoerasmus2