Zespół Szkół Nr 1 w Miechowie – “EKONOMIK”
zaprasza po
NAJLEPSZY START W DOBRĄ PRZYSZŁOŚĆ!

OFERTA EDUKACYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W MIECHOWIE

Szkoła Branżowa I stopnia

Ważne terminy rekrutacji

Uwaga!!!

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły
w sekretariacie szkoły lub w punkcie rekrutacyjnym w godzinach 8:00 – 15:00

  Lp.  Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnym
 1.Złożenie wniosku (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna), wraz z dokumentami o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej.od 13 maja 2024 r. do 4 lipca 2024 r.
 2.Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi, który złożył wniosek rekrutacyjny do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej prowadzonej kształcenie zawodowe/ kształcenie w zawodzie.od 13 maja 2024 r.
do 11 lipca 2024 r.
 3.Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasistyod 21 czerwca 2024 r.
do 4 lipca 2024 r.
 4.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły, w tym weryfikacja spełnienia przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym lub w postępowaniu uzupełniającym. do 9 lipca 2024 r.
 5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych11 lipca 2024 r.
do godz. 12:00
 6.Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, do której kandydat został zakwalifikowany w postaci przedłożenia:
– oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
– oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły
– zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,
– orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami silnikowymi – jeśli przewiduje podstawa programowa kształcenia zawodowego.
od 11 lipca 2024 r.
do 15 lipca 2024 r.    
 7.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych16 lipca 2024 r.
do godz. 12:00  

Regulamin rekrutacji


WNIOSKI O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY

DO TECHNIKUM:

pobierz w formacie PDF

pobierz w formacie DOC

DO BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA:

pobierz w formacie PDF

pobierz w formacie DOC


Zapraszamy do kontynuowania nauki w naszej szkole !


BursaPlakat