logo1

„Zagraniczna praktyka zawodowa moją szansą na sukces zawodowy” to tytuł projektu, który realizuje obecnie Zespół Szkół Nr 1 w Miechowie. Projekt dofinansowany jest przez Unię Europejską, w 100 % ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.

Dofinansowanie projektu wynosi 276 780, 13 PLN.

Projekt skierowany jest do 25 dziewcząt i chłopców kształcących się w kierunkach: technik handlowiec, technik logistyk, technik żywienia i usług gastronomicznych i technik geodeta. W ramach projektu uczniowie wyjadą na staż do greckich przedsiębiorstw we wrześniu 2020 r. Uczniom będzie towarzyszyło 2 opiekunów. Organizacją pobytu zajmie się nasz partner – firma ECTE mająca swoją siedzibę na Krecie. Cele szczegółowe projektu to: poprawa umiejętności językowych uczniów, pozyskanie nowej wiedzy i umiejętności zawodowych, zwiększenie doświadczenia zawodowego, kształtowanie wśród uczniów postaw otwartych, tolerancji, przedsiębiorczych i mobilnych, zwiększających szanse na uczestnictwo na europejskim rynku pracy, rozwój osobisty uczniów, poprawa ich samooceny i pewności siebie, zebranie nowych doświadczeń, nawiązanie nowych kontaktów zagranicznych, podniesienie poziomu wiedzy i znajomości innych kultur oraz zwiększenie kompetencji organizacyjnych, międzykulturowych kadry szkoły i partnera.

Cele projektu można również odnieść do szkoły. Są nimi: wspieranie uczniów w osiąganiu efektów kształcenia, rozwijanie wiedzy, umiejętności i kompetencji, w celu poszerzenie ich możliwości rozwoju osobistego, zwiększenia szans na europejskim rynku pracy i poza jego granicami, wpieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, mającego na celu wprowadzenie innowacyjnych elementów do programów nauczania, ulepszenie jakości nauczania, prowadzenia szkoleń, pracy z młodzieżą, zwiększenie znajomości języków obcych, podniesienie poziomu wiedzy i znajomości innych kultur i krajów wśród uczestników projektu, poprzez nawiązanie kontaktów międzynarodowych umożliwiających aktywne uczestnictwo wżyciu społecznym i rozwój poczucia europejskiego obywatelstwa i tożsamości, zwiększenie atrakcyjności szkoły i Partnera w zakresie organizacji działań mobilnościowych i układania programów staży dopasowanych po potrzeb i oczekiwań młodych osób, zapewnienie lepszego uznawania kompetencji zdobytych podczas okresów nauki za granicą

Przed wyjazdem na staż uczniowie skorzystają z zajęć przygotowujących ich do wyjazdu. Wsparcie językowe pozwoli bliżej poznać słownictwo branżowe oraz przypomnieć zwroty niezbędne w codziennym porozumiewaniu się w języku angielskim. Celem wsparcia kulturowego będzie zapoznanie uczestników projektu z kulturą Grecji, zwyczajami, normami społecznymi i prawnymi.

Wsparcie pedagogiczne będzie miało z kolei na celu przygotowanie uczniów do pobytu na stażu w odmiennych warunkach, zapoznanie ze sposobami radzenia sobie ze stresem, w sytuacjach trudnych, w obcym środowisku, zasadami komunikacji interpersonalnej, asertywności. Podczas zajęć przeprowadzone zostaną również warsztaty motywacyjno-integracyjne.

Szkoła zakupi bilety lotnicze dla grupy. Uczniowie zostaną ubezpieczeni. Otrzymają także kieszonkowe na wyjazd. Podczas pobytu na mobilności partner zapewni uczniom miejsca stażowe, dostosowane do ich umiejętności, wsparcie językowe, merytoryczne oraz kulturowe (wycieczki do Knossos, Iraklionu). Zadba także o prawidłowy monitoring i ewaluację projektu. Wyda uczniom dokumenty potwierdzające zdobycie kwalifikacji.

Udział w zagranicznym stażu to dla uczniów doskonała forma zapoznania się z tematyką i szansa na rozwinięcie własnych zainteresowań, możliwość utrwalenia zdobytej wiedzy i umiejętności, koniecznych do zdania egzaminów zawodowych. Praktyki są okazją do analizy porównawczej polskich i zagranicznych firm i zakładów. Wyjazd na zagraniczny staż jest świetną okazją do doskonalenia kompetencji interpersonalnych i językowych, nauki radzenia sobie w różnych sytuacjach, lepszego zarządzania czasem i posiadanymi pieniędzmi. Przyczyni to do kształtowania postaw przedsiębiorczych, kreatywnych, wzrostu poczucia własnej wartości i samooceny. Przygotowanie kulturowe, obcowanie z kulturą i życiem codziennym w kraju partnera, zwiększy świadomość kulturową, umożliwi nabycie umiejętności międzykulturowych młodych Europejczyków, a także poprawi ich wiedzę na temat wspólnej Europy.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Koszty utrzymania, podróż, ubezpieczenie, kieszonkowe, wycieczki, przejazdy lokalne w Grecji pokryte zostaną z budżetu projektu.