Miechów, 25.03.2020 r.

Dzień dobry!

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Miechowie w załączeniu przesyła:

1. Druk do rozliczenia przez nauczycieli zajęć dydaktyczno-wychowawczych w okresie od 01.03.2020 r. – 31.03.2020r. stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego komunikatu.

Czas od 12.03.2020 r. – 25.03.2020 r. był czasem gotowości i pracy zdalnej nauczycieli. Od 25.03.2020 r. nauczyciele zobowiązani są do realizacji podstawy programowej sposobami i metodami stosowanymi w pracy zdalnej. Wypełniony i podpisany druk stanowiący załącznik do informacji Dyrektora Szkoły należy przesłać na adres mailowy: ekonomik.zdalne@gmail.com lub dostarczyć w oryginale do skrzynki umieszczonej przed szkołą w dniu 27.03.2020 r. do godz. 13.00 i jest podstawą dla Dyrektora Szkoły do wypłacenia wynagrodzenia nauczycielowi, w tym godzin ponadwymiarowych. Proszę w e-mailu nie wpisywać żadnych innych informacji, przesłać tylko druk rozliczenia. Niepodpisany druk nie będzie rozliczany. Oryginał załącznika powinien być dostarczony w terminie późniejszym do Księgowości.

2. Druk do dokumentowania pracy zdalnej z uczniami, w związku z obowiązkiem realizacji podstawy programowej od 25.03.2020 r. stanowiący załącznik nr 2a . Przerwa świąteczna od 9.04.2020 r. do 14.04.2020 r.

3. Zasady rozliczania w ramach czasu pracy nauczycieli zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w Zespole Szkół Nr 1 w Miechowie   (pobierz)

 4. Wniosek dla pracowników i emerytów dotyczący świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, stanowiący załącznik nr 3. Wypełniony, podpisany wniosek należy przesłać na adres mailowy: lub dostarczyć w oryginale do skrzynki umieszczonej przed szkołą w dniu 27.03.2020 r. lub 01.04.2020 r. do godz. 13.00. Oryginał załącznika powinien być dostarczony w terminie późniejszym do Księgowości.

        

Dyrektor Szkoły

Marzena Samborska

Załączniki:

załącznik nr 1

załącznik nr 2a

załącznik nr 3