loogo
malopolskalogo

W Zespole Szkół Nr 1 w Miechowie realizowany jest projekt

„Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych Powiatu Miechowskiego na bazie Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 2”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2, Poddziałanie 10.2.2, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Typ projektu: Tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych

Całkowity koszt projektu: 2 827 575,16 zł

Kwota dofinansowania: 2 544 817,63 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 15 maja 2017r.

Okres realizacji: 2017 – 2019

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienia uczennic oraz uczniów branży administracyjno-usługowej jako wiodącej oraz pozostałych branż jako wspomagających, poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego.

Grupy docelowe:

 1. Uczniowie/uczennice szkół (staże, kursy, szkolenia)
 2. Nauczyciele (studia podyplomowe, kursy, doradztwo)
 3. Uczniowie szkół gimnazjalnych (doradztwo zawodowe)

Formy wsparcia:

 1. kursy i szkolenia w formach pozaszkolnych
 2. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
 3. stypendia dla uczniów zdolnych
 4. doradztwo zawodowe
 5. staże i praktyki u pracodawców
 6. doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne
 7. adaptacja pomieszczeń
 8. rozwój zawodowy nauczycieli (studia podyplomowe, kursy, doradztwo)

Podstawowe rezultaty projektu:

 1. utworzone Centrum Kompetencji Zawodowych,
 2. udział uczniów/uczennic w pozaszkolnych formach kształcenia – ok. 600 osób
 3. uzyskane kwalifikacje/certyfikaty przez uczniów – ok. 250 osób
 4. odbyte staże i praktyki u pracodawców – ok. 150 osób
 5. wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli – 11 osób
 6. doposażenie dwóch szkół kształcenia zawodowego